Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met De Opleidingsregisseur VOF

UITVOERING

Opdrachten worden als regel uitgevoerd door de in de offerte voor-gestelde trainer/adviseurs of, in overleg met de opdrachtgever, met andere door ons in te schakelen gekwalificeerde medewerkers.

Uitvoering van opdrachten is steeds ook mogelijk – en dit stimuleren wij – samen met één of meerdere medewerkers van de opdracht-gever zelf. Op verzoek van de opdrachtgever kan er ook sprake zijn van een participatie aan de uitvoering van opdrachten als leer-situatie voor interne adviseurs of trainers. Hierbij worden dan specifieke begeleidingsafspraken gemaakt.

De aanpak van een opdracht wordt steeds op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de trainer/adviseur gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffende groep of gegeven een specifieke situatie een belangrijke richtlijn vormt.

Wij achten het van belang om aangaande de invulling van het programma en de samenstelling en verzorging van het ondersteunend materiaal samenwerking te betrachten. Hiervoor kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

Na afloop van elk adviestraject of opleidingsprogramma wordt door de deelnemers geëvalueerd; de gegevens hiervan worden met medeweten van de deelnemers aangeboden aan de opdrachtgever.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen De Opleidingsregisseur VOF en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door De Opleidingsregisseur VOF en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door De Opleidingsregisseur VOF aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. 

VERTROUWELIJKHEID

Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk; zonder toestemming van de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Ten aanzien van informatie over personen geldt ook intern in de organisatie vertrouwelijkheid, zowel voor de trainer/adviseurs als voor de deelnemers.

VERMELDEN VAN REFERENTIES

Uit commerciële overweging, vermeldt De Opleidingsregisseur VOF in haar eigen documentatie en/of offertes met welke opdrachtgevers is gewerkt. Dit om nieuwe opdrachtgevers een beeld te geven van ons klantenbestand. Indien een opdrachtgever niet vermeld wil worden, wordt dit gerespecteerd.

OFFERTES

Een eerste kennismaking met nieuwe opdrachtgevers is als regel vrij van honorarium.

Als op verzoek van een (potentiële) opdrachtgever een verkennend gesprek wordt georganiseerd en er wordt vervolgens een offerte uitgebracht voor maatwerk, dan wordt de bestede tijd in de begroting meegenomen.

BETALING

Bij acceptatie van de opdracht, wordt door ons een rekening ingediend van 50% van het totaal begrote honorarium. Voorts wordt per maand een afrekening gestuurd betreffende die onderdelen van de opdracht die zijn gerealiseerd.

De opdrachtgever verplicht zich onze rekening binnen een maand na datum te voldoen door overschrijving op onze bankrekening. Ingeval van restitutie (bijv. bij foutieve facturering) verplicht opdrachtnemer zich om de correctie binnen een maand te verwerken en te voldoen op de rekening van de opdrachtgever.

VERVANGING BIJ OVERMACHT

In geval van overmacht bij ons bureau (bijvoorbeeld ziekte) wordt direct met de opdrachtgever overlegd over vervanging, dan wel over een te vinden andere oplossing voor de dan ontstane situatie (bijvoorbeeld verandering van trainingsdatum).

ANNULERINGSREGELING

  • bij annulering een maand of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering binnen een maand voor de afgesproken datum is dit 75%, bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.
  • Bij aanmelding voor een van onze diensten door particulieren  geldt de wettelijke bedenktijd van zeven dagen.    

KLACHTENPROCEDURE              

De Opleidingsregisseur VOF hanteert bij eventuele klachten een transparante klachtenprocedure. De beschrijving hiervan staat onder het kopje klachtenprocedure op deze website. Indien u meer wilt weten over hoe wij met klachten omgaan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

GENTLEMEN”S AGREEMENT

Ten aanzien van door ons ingeschakelde medewerkers geldt een relatiebeding: gedurende 2 jaar na voor een betreffende organisatie voor ons opdrachten te hebben uitgevoerd, worden met betreffende organisatie, of via derden voor deze, geen opdrachten geaccepteerd.

De opdrachtgever wordt verzocht deze afspraak te respecteren.

OVERIGE AFSPRAKEN

Partijen verbinden zich om indien zich moeilijkheden voordoen ten aanzien van afspraken, uitvoering van opdrachten of anderszins, hierover direct met elkaar contact op te nemen.