Klachtenprocedure

Klachtenprocedure De Opleidingsregisseur VOF

  1. Een klacht van een deelnemer aan een training of een opdrachtgever (klager) dient altijd schriftelijk te worden ingediend onder omschrijving van de klacht. Per e-mail naar: info@opleidingsregisseur.nl of per post naar Karstraat 24b, 5301 BR Zaltbommel
  2. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging dat de klacht in behandeling wordt genomen en door wie. De Opleidingsregisseur streeft ernaar om elke klacht binnen een termijn van maximaal 6 werkdagen af te handelen.
  3. Bij de afhandeling van de klacht wordt hoor en wederhoor toegepast. Zowel de klager als de betreffende trainer(s)/ medewerker(s) wordt(en) aangehoord. Verstrekte informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Vervolgens wordt er een beeld van de gegrondheid van de klacht gevormd en een oplossing geboden.
  4. De klager ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie met onze bevindingen en indien mogelijk een voorstel om de klacht op te lossen.
  5. Klager laat per mail/brief weten of hij het eens is met de afhandeling.
  6. Indien de klager het niet of gedeeltelijk eens is met de afhandeling, gaan partijen en de klager telefonisch met elkaar in overleg teneinde overeenstemming te bereiken. Indien dit lukt wordt de wijze van overeenstemming en de uitkomst schriftelijk vastgelegd.
  7. Alle klachten worden geregistreerd en gedurende een termijn van twee jaar door De Opleidingsregisseur VOF gearchiveerd.
  8. Indien het niet lukt om de in deze regeling opgenomen termijnen na te komen, wordt de klager hierover per mail geïnformeerd over de reden dat er van de termijn wordt afgeweken en wordt aangegeven binnen welke termijn er wel een reactie mogelijk is.